OBCHODNÉ PODMIENKY

Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.slovozrut.sk je:

PaedDr. Ján Kozoň PhD. Smartedu,

Poľanová 1529 Námestovo, 02901

IČO: 403 367 19

DIČ: 104 623 36 06

Email: info@slovozrut.sk 

Bankové spojenie: Banka – Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK38 0900 0000 0051 1881 2218

 

Predávajúcim je:

PaedDr. Ján Kozoň PhD. Smartedu, 

Poľanová 1529 Námestovo, 02901

IČO: 403 367 19

DIČ: 104 623 36 06

Email: info@slovozrut.sk 

Bankové spojenie: Banka – Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK38 0900 0000 0051 1881 2218

 

Dodávateľom tovaru je:

PaedDr. Ján Kozoň PhD. Smartedu

Poľanová 1529 Námestovo, 02901

IČO: 403 367 19

DIČ: 104 623 36 06

Email: info@slovozrut.sk 

Bankové spojenie: Banka – Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK38 0900 0000 0051 1881 2218

 

Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára alebo kliknutím na tlačidlo pridať do košíka na www.slovozrut.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.slovozrut.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára alebo kliknutím na tlačidlo pridať do košíka.

Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránkywww.slovozrut.sk , e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.slovozrut.sk sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie bez súhlasu autora je zakázané.

Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim alebo nákup jednotlivých produktov zrealizujete kliknutím na tlačidlo Pridať do košíka. Váš výber sa automaticky potvrdí upozornením na pridanie položky do košíka. Po vstupe do sekcie Košíkmôžete upravovať počty kusov vybraných produktov.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúcim sa rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako oprávnenú osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru. Stlačením tlačidla Skontrolovať a objednaťpristúpite k vyplneniu fakturačných a dodacích údajov. Pre nákup je potrebné vyplniť meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Potvrdením objednávky vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky od predávajúceho.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Priložená faktúra (dodací list) tiež slúži ako daňový doklad, preto Vás prosíme v prípade objednávky právnických osôb uvádzať aj jej identifikačné údaje vrátane presnej adresy, IČO, DIČ a IČ DPH

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí.

Cena

Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené pri objednávke a v momente odoslania objednávky.

Pre zákazníka platí vždy aktuálna cena pri uzatvorení záväznej objednávky a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny produktu v budúcnosti.Všetky ceny produktov sú uvádzané ako konečné, nezahŕňajú však cenu dodania tovaru.

Predávajúci nie je platcom DPH. 

Platobné podmienky a dodávka tovaru

Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.slovozrut.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi: bankovým prevodom

internetovým bankovníctvom (internet bankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

Tovar je doručovaný Slovenskou poštou.

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 2,80€.

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať ihneď po výbere dopravy.

Dobierka – objednaný tovar zákazník uhradí pri prevzatí v hotovosti. Poplatok za tento spôsob úhrady je 0,50€.

Prevodom na bankový účet – objednávka je odoslaná až v momente, keď predajca obdrží platbu od zákazníka.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky, prípadne SMS na jeho telefónne číslo. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať.

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na u nás zakúpený tovar  je štandardne 24 mesiacov,

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@slovozrut.sk, alebo telefonicky v pracovné dni.

Po obdŕžaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Garancia

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

Za svoje produkty ručíme zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia zistíte, že tento produkt nie je pre Vás, vrátime Vám uhradenú sumu späť.

O vrátenie uhradenej sumy kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adrese: info@slovozrut.sk spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).

Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

Kupujúci pri uplatnení garancie a vrátením peniazi na účet je povinný emailom vrátiť obdŕžaný tovar, respektíve zmazať získanú e-knižku vo svojom počítači. Je trestné akékoľvek šírenie ďalej.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od zakúpenia elektronického produktu, a to elektronickou formou na e-mail: info@slovozrut.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/daňového dokladu a dátumu nákupu.

Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene produktu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. § 517 ods. 1 občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých produktov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu PaedDr. Ján Kozoň PhD. Smartedu, Poľanová 1529 Námestovo 02901. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Predajca nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta), oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, poškodenie zavinené doručovateľom (pošta); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.), prosím, nepreberajte!

Alternatívne riešenie sporov

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: info@slovozrut.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 7.12.2020